Foot – D2: Pozisyon ofisyèl US Papaye sou derapaj kont US Lajeune nan

Sou sa ki te pase nan match  8tyèm jounen chanpyona nasyonal dezyèm divizyon an, kite jwe ant US Papaye ak US Lajeune kote te gen anpil dezòd kite pase nan pak Charlemagne Peralte nan lakou Ench, nan sans sa dirijan Papaye yo deside pote plis eksplikasyon de sa nan yon nòt ki rive jwenn haititempo.com. Nou envite ou li nòt la avèk anpil konpreyansyon.

Kontèks
Pou nou kòmanse, US Papaye se yon klèb foutbòl ki pran nesans nan yon katye vil Ench ki rele Papaye nan dat 30 jen 1987. US Papaye gen anviwon 15 lane depi lap jwe nan divizyon nasyonal (3e ak 2e). FHF poko janm fèmen tèren US Papaye pou zak briganday ak vyolans. Se youn nan ra klèb ki pa janm patisipe nan kòwonpi Abit ak Komisè. Se youn nan ra klèb ki toujou ranpli tout fòmalite administratif li anvè Federasyon an (FHF). Nou deplore e kondane tout derapaj ki te rive nan match US Papaye kont US Lajeune nan.
Pou w menm kap li tèks sa a ka pi byen konprann sa ki rive a, mwen pral divize sitiyasyon an 3 peryòd:
Avan, pandan, apre match la.

Avan match la
US Papaye kont US Lajeune se yon dèbi rejyonal paske 2 klèb sa yo pataje menm Rejyon ki se Plato Santral. Sa vle di ke se deja yon match ki mache ak tout motivasyon l, ak tout tansyon l. Nan sans sa a, nou sansibilize piblik nou pa plizyè mwayen (mobil nan lari, emisyon radyo, rankont). Nou ekri Lapolis depi 11 me 2017 la (akize resepsyon nou disponib) pou l vin sekirize, jan nou abitye fè l deja, yon gwo match konsa. Nou te ekri Lakwawouj depi 05 me 2017 la (akize resepsyon nou disponib) pou l mete a dispozisyon US Papaye kèk Ajan sekouris pou si ta gen lòt pwoblèm ki nan nivo yo pandan match la. Komite a fè plizye rankont pou planifye match la (pwòpwete tèren, jesyon baryè, vant tikè, akèy, elatriye)

Pandan match la

Match la t komanse nan yon bon abyans. Lapolis ak Lakwawouj t prezan. Fanatik US Lajeune ki sòti Lajeune oswa ki se moun Ench tap chofe ekip yo san pwoblèm. Map siyale pou tout moun ke pandan match sa a, malgre US Lajeune te an deplasman, li te gen plis fanatik ke US Papaye paske tout fanatik “Vision Athletic Club” yo tap chofe US Lajeune.

Jwè US Lajeune yo tap woule boul san presyon sou Pak Charlemagne Peralte nan lakou Ench. A chak fwa ke Komisè a t pase yon konsiy ban m (fanatik yo twò pre liy nan pa egzanp), mwen te transmèt li bay Komandan UDMO a ki te mete l an aplikasyon. Bèl bonè nan premye mitan, US Lajeune ouvri eskò a. Jwè ak fanatik US Lajeune chofe gòl yo san pwoblèm.

Nan fen premye mitan an, US Papaye egalize. Twa (3) abit yo (Enock Colo, Evens St Louis, Junior Laguerre) te fè djòb yo kòm sa dwa epi san patipri. Mwen pran angajman pou m di ke depi premye minit la jouk rive nan 93e minit la (abit santral la te bay 4 min tan adisyonèl), match la te dewoule san pwoblèm. Nan 93e minit lan, gen yon fot ke abit la sifle an favè US Papaye a anviwon 35-40 mèt de kan US Lajeune nan.

Gen yon jwè US Lajeune ki pat vle jwè US Papaye la pran boul la pou l choute koufran an, yon fason pou 60 segonn lan ki te rete nan tan adisyonèl yo te tou pase. Nan altèkasyon ant 2 jwè sa yo pou balon an, jwè US Lajeune bay jwè US Papaye la yon kout pwen nan lestomak. Jwè US Papaye la remèt jwè US Lajeune nan kout pwen an. Devèn pou jwè US Papaye la, se aksyon pa l la ke Abit santral la wè e li tou ba li yon katon wouj dirèk. Se nan moman sa a, gadyen US Lajeune nan kite kan l pou l vin bay yon gwo kout pye (djak) a jwè US Papaye ki te deja pran katon wouj la. Derapaj pete ant kèk jwè ki te tou pre aksyon an (anviwon 3 jwè US Lajeune, 2 jwè US Papaye).

Kòm tèren foutbòl la pa gen yon bon griyaj ki separe kòm sa dwa fanatik ak jwè epi ofisyèl yo, yon ti ponyen fanatik 2 ekip yo ki te tou pre a te gen tan rantre nan derapaj la epi chanje kèk kou ant yo epi ak kèk jwè. Ajan UDMO yo pat pran tan pou mete lapè. Se pat yon batay jeneralize ant US Papaye ak US Lajeune. Menm si derapaj la pat sible Abit yo, Ajan UDMO yo te sekirize 3 abit yo ak Komisè a san pèdi tan. Yo pat resevwa okenn kou pandan derapaj la. Ajan UDMO yo te mete Abit yo ak Komisè a nan machin epi ale ak yo. Te manke anviwon 1 minit nan tan adisyonèl yo pou match la te fini lè derapaj la pete.

Aprè match la

Malerezman, aprè derapaj la, gen 2 jwè US Lajeune ki resevwa gwo chòk. Selon enfòmasyon nou kolekte, jwè ki te pi grav la te bay yon fanatik yon kout pwen. Fanatik la te remèt li kout pwen ant kou li e machwè li. Jwè a te tonbe san konesans epi li te blese nan bouch. Mwen menm ak 2 jwè US Lajeune transpòte l deyò tèren an. M tcheke machin epi yo mennen jwè a lopital Sent Terèz touswit. Pou 2e jwè a ki te gen pwoblèm nan, li pat sanble ak yon moun ki te resevwa kou oswa si l te resevwa kou, pa gen okenn siy sou kò l ki te montre sa. Li te plis sanble ak yon jwè ki te gen yon “malèz” epi ki pèdi konesans. Yo te transpòte l ale lopital sou moto.

Tout sa pase devan 2 grenn je m. Mwen menm (Andersen) ak Pè Edmond, yon dirijan US Lajeune, te monte menm moto pou n ale lopital la. Mwen menm (Andersen) ak Joseph Emmanuel, yon lòt dirijan US Papaye, te pase tout tan an ak delegasyon US Lajeune nan nan lopital Sent Terèz Ench e nou te akonpaye yo nan tout demach yo tap fè pou 2 jwè ki te kouche nan sal ijans lopital la tankou chéche doktè pou swen medikal, achte anpoul pou klere sal ijans la (anpoul yo te genyen yo pat bon), fè demand dosye pou jwè yo, al dèyè medikaman gratis nan famasi lopital la.

Nou te bay yon akonpayman moral tou kote nou tap kalme tansyon lòt dirijan, jwè ak fanatik US Lajeune. Minibis US lajeune nan te pase anviwon 30-45 minit bò tèren an ak rès jwè US Lajeune yo aprè match la. Yon grenn wòch pat voye sou machin nan ni sou jwè US Lajeune yo. Yo te kite espas bò tèren an pou rejwenn lòt moun yo (jwè, dirijan, fanatik) lopital la san pwoblèm, san yon grenn cheve pat sòti nan tèt yo. Nan ti koze nou te gen ak kèk jwè US Lajeune yo, yo rekonèt ke se gadyen US Lajeune nan ki pwovoke derapaj la.

Pat gen okenn fanatik ki te vin bay US lajeune presyon pandan yo te lopital la. Te gen sèlman yon ti diskisyon ant yon dirijan US Lajeune (Pè Edmond) ak yon jwè US Papaye ki te frape nan men pandan derapaj e ki te vin pran swen nan Ijans lopital la. Pou sa pat dejenere nèt, m t oblije akonpaye jwè US Papaye la jouk li kite espas lopital la apre yo te fin ba l medikaman. Bò 9h pm konsa, Doktè Matye ki te an sevis nan ijans la otorize US Lajeune ale ak 2 jwè yo. Mwen ak Emmanuel, sou yon moto bò 9h30 pm-10h pm konsa, nou te akonpaye delegasyon US Lajeune nan (yon nissan pathfinder ak yon minibis) jouk yo kite vil Ench.

Kèk konsiderasyon / Konklizyon

Nou konnen ke selon pwotokòl kap jere chanpyona a, nou reskonsab sekirite delegasyon US Lajeune nan ak Ofisyèl yo avan, pandan e apre match la. Sa ki rive a, san ke nou pa vle minimize l, se akoz konpòtman vyolan e ireskonsab gadyen US Lajeune nan ki te kite kan l pou l vin frape yon jwè US Papaye ke Abit santral la te deja bay yon katon wouj dirèk. Menm Komisè match la (Wilskens Guillaume) di an pèson ke se Gadyen US Lajeune nan ki pwovoke derapaj la e jwè sa a merite yon sanksyon majè.

An rezime, Komite egzekitif US Papaye deplore epi kondane piblikman e ak tout fòs li derapaj ki te rive sou tèren l nan dat 14 me 2017 pandan match US Papaye vs US Lajeune. Komite a ret kwè ke se yon sitiyasyon ke l pat k prevwa nan fason evènman yo te dewoule a. Li swete yon retablisman rapid pou 2 jwè ki te resevwa chòk yo pandan match sa a. Li rete ouvè ak tout sijesyon, konsèy, kritik ki ka ede l amelyore anbyans ki genyen nan match foutbòl D2 yo.
Mèsi paske nou pran tan pou n li e analize tout detay ki sòti nan ti dokiman sa a.

Rapò sa a prepare e siyen pa Sekretè jeneral la nan dat 16 me 2017 la :

_________
Jacques Hodson B. R. Andersen
Téls : 37672552 / 32896775
Email : uspapaye@gmail.com

 

À lire aussi:

Comments

comments